Ordensudvalget

Ordensudvalget skal håndhæve DSvUs Amatør- og Ordensreglement (UHB gruppe 206), der tager udgangspunkt i amatørbegrebet:

 • Amatør er den, der dyrker svæveflyvning for sin fornøjelses skyld uden tanke for at opnå væsentlige økonomiske fordele derved.

Ordensudvalgets opgaver er:

 1. at behandle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af medlemsorganisationens love, regler, reglementer, amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt om usportslig adfærd,
 2. at afgøre indankede afgørelser, der er truffet af Dansk Svæveflyver Union eller organer derunder,
 3. at afgøre indankede afgørelser, der er truffet af en organisation under Dansk Svæveflyver Union,
 4. som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Svæveflyver Union, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

Ordensudvalgets sammensætning.

DSvUs Ordensudvalg består af en formand og 4 øvrige medlemmer. Udvalgets medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet for en periode af 2 år, således at formanden og 2 medlemmer vælges i år med lige endetal og 2 medlemmer vælges i år med ulige endetal.

For at sikre at udvalget er upartisk gælder følgende regler vedr. medlemsskab af udvalget:

 • Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet DSvU.
 • Et medlem eller en suppleant i udvalget kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Medlemmer 2020:

 • Jan Schmeltz Pedersen (fmd)
 • Ole Arndt
 • Ulrik Eilert
 • Steffen Pedersen
 • Erik Bennekou

Suppleanter 2020:

 • Kim Zambrao
 • Ikke besat

 

  pdf UHB 206 (192 KB)

Jan Schmeltz Pedersen