Udviklingsseminar 2012

Udviklingsworkshop 2012

Lidt forhistorie:

Vi har i breddeudvalget fra september 2011 arbejdet målrettet på at få overblik over situationen i klubberne, hovedsagelig vedr. manglende tilgang af elever, samt et stort frafald af S-piloter.
Da vi jo ikke er eksperter eller ”Kloge Åger”, har vi appelleret til klubberne om hjælp til dette arbejde og har på formandsmødet bragt forskellige problematikker op som formændene så har arbejdet videre med.
Resultatet fra formandsmødet har vi så i breddeudvalget kigget og analyseret på, hvorefter vi indkaldte til en workshop d. 4 februar.

Desværre var fremmødet ikke så stort som håbet, men vi kom i gang og der var repræsentanter fra 10 klubber.
Resultatet af dette arbejde bragte så 6 hovedpunkter frem i lyset og vi bringer så her et sammendrag af de underpunkter som klub repræsentanterne arbejdede videre med på workshoppen.
Disse input tænkes som en slags inspiration til klubberne, så man kan kigge lidt på egen situation og de opgaver som ligger i temaet fastholdelse og udbygning af medlemsskaren.

Det skal også bemærkes at de klubrepræsentanter som mødte frem, har fået 3-4 ”pinde” med hjem, som man så skal arbejde videre med i samarbejde med bestyrelserne.

Der vil blive en samling i efteråret, hvor vi så evaluerer de forskellige tiltag, for at se om det har ”rykket”.

Hovedoverskrifter:

Hvorfor tror du at der er medlemmer som forlader din klub ?

Tid – familieforståelse for et stort tidsforbrug og lidt flyvning – div. arbejdsopgaver/pladsvagter/spilvagter mm. i forhold til flyvning – manglende sociale tiltag – bliver ikke involveret nok i klubarbejdet – er ikke gode nok til at videreudvikle færdige s-piloter – yngre medlemmer starter uddannelse – falder ikke til – svæveflyvning er ”egocentreret” – nye medlemmer når ikke ind og bliver en del af klubben. o.m.a.

Hvilke barrierer hindrer din klub i at fastholde flere medlemmer ?

Kliker: den gamle garde ved bedst – svært for nye medlemmer at ”komme ind” – hul efter s-prøven – usikker fremtid for pladsen – det sociale tiltag er ikke bredt nok – manglende tradition for strækflyvning – tidsforbrug (arbejde) i forhold til flyvning – kontingent – dårlig adfærd fra ældre medlemmer – pladsens placering (transportproblemer) – mulighed for TMG – regler/love ude og indefra o.m.a.

Hvad gør din klub konkret for at fastholde medlemmer ?

Tilbud om strækflyvning på 2-sædet – sociale tiltag som fester fællesspisning film aften overnatningsmuligheder og sommerlejr – fast track skoling (hurtig solo) – god tone ved indslusning af nye medlemmer (tænk før du taler) – udviser ”omsorg” for alle – skoling på hverdage – ændring af vagtsystem, så der er færre vagter – arbejdsdage med fællesspisning 1 gang om måneden – afholder infoaftner ang. uddannelse og optagelse, samt strækflyvning – nyt kontingentsystem – god kontakt til medlemmerne – omgangstonen i klubben o.m.a.

Hvordan gør vi medlemmerne glade ?
Klubkultur: medlemmerne skal føle sig værdsat og anerkendt som en nødvendig del af fællesskabet i forhold til relationer og opgaver – klubberne skal ha` mange forskellige tilbud –gode faciliteter – god stemning og dialog blandt unge og ældre/nye og erfarende –succes oplevelser – være opmærksom på medlemmernes ambitioner og mål – sociale tilbud – udfordringer – mindske arbejdsbyrden o.m.a.

Hvad skal der til for at medlemmer der udvikler sig i forskellige retninger, stadig vil kunne få deres forventninger indfriet ?

Klubben skal udvikle og tilpasse sig tiden – skal kunne rumme flere pilottyper (stræk-flagstang-kunstflyvning) – genindføre C-normer eller lignende – udarbejde handlingsplaner for medlemmer som ønsker det – bestyrelserne skal understøtte medl. udviklingen – svævelivscyklus s.-5 år HI/stræk/konkurrenceflyvning TMG – o.m.a.

Hvad kan DSVU hjælpe med ?

Breddeudvalg – holde fast i processen – fortælle gode historier – vidensdeling gennem kontinuerlige møder og netværk – konstruktive input til HB – tovholder for landsdækkende tiltag og ideer – breddeudvalgets arbejde skal være synligt – arrangere kurser og samlinger – arrangere skolingslejre – gavekort til oplevelser – Arnborg skal fungere – lave medlemsundersøgelser o.m.a.

Fastholdelsestiltag i din klub !!

Under dette punkt har klubberne hver især taget nogle ting med sig, som før beskrevet men vi kan nævne:
 Forsøge at gøre det klart for hele instruktørgruppen, at de har en stor rolle som motivator og igangsætter – uddeleger små opgaver til mindre grupper, så de føler ”ejerskab” af klubben – instruktørerne må godt udstråle begejstring – evaluere sæsonen – afholde familiedag – møde med gruppen af nye s-piloter for at høre om deres ambitioner (pilotudvikling) – sikre god dialog mellem udvalg og bestyrelse – arrangere klublejr i Arnborg og evt. naboklubber – få flere ud og flyve på hverdage o.m.a.