Formandsmøde 2016: Minireferat og præsentationer

Formandsmøde søndag den 13. november 2016 på
Trinity Hotel & Konferencecenter, Fredericia

Dagsorden:

 1. 'Rigets' tilstand v Ole Gellert Andersen
  • Regnskab 2016 – sådan som det forventes at slutte
  • Budget oplæg til 2017
  • Kommentarer og debat
 2. Perspektivplan v Peter Eriksen
  • Oplæg til debat
 3. DIF Strategiproces v Peter Eriksen
  • Orientering og oplæg til debat
 4. KDA orientering v Peter Eriksen

Pkt. 1): 'Rigets' tilstand v/Ole Gellert Andersen.

cnj.dk.IMG 3281aSOle Gellert gennemgik det forventede 2016 regnskab (der er stadig er par måneder tilbage af regnskabsåret) sammenstillet med budgettet for 2016 og fremlagde tankerne bag budget 2017, der skal fremlægges til godkendelse på Repræsentantskabsmøde 2017. Der var enkelte spørgsmål, men ikke nævneværdige indvendinger mod tankerne.

Lars Agesen-Pagh orienterede om en forventet mindre stigning i bidraget til Nordic Gliding bladet forårsaget af det faldende medlemstal (der er ikke 100% proportionalitet mellem oplagsstørrelse og omkostninger). Der var enkelte forslag til alternative strategier. 

Ole's præsentation:

 

Pkt. 2): Perspektivplan v/ Peter Eriksen

cnj.dk.IMG 3292aSPeter Eriksen gennemgik tankerne bag den perspektivplan for perioden 2017 - 2027, som er udsendt til klubberne til kommentering, og som man fra HB's side håber på at få godkendt ved repræsentantskabsmødet i 2017. "Planen markerer", sagde Peter, "at vi i mange år har kæmpet med overgangen til EASA regelsæt, men at det nu er tid til at begynde at se fremad og få bragt fokus det, som det virkelig handler om, nemlig svæveflyvning".

Et centralt tema var den alarmerende medlemsudvikling og de modforholdsregler, som man ser sat i spil for at tilvejebringe en bedre balance mellem medlemstilgang og -afgang og for at få etableret en sundere balance mellem aldersgrupper og køn.

Peter kom også ind på de kommentarer, der indtil videre havde været fra klubberne.

Der var en del spørgsmål til præsentationen, men forsamlingen var overvejende positiv.

Peters præsentation:

 

Pkt. 3): DIF Strategiproces v Peter Eriksen

Peter Eriksen gennemgik, hvordan Dansk Idrætsforbund, DIF, har ændret sin støttestruktur fra 2018 og fremad, således at tilskud fremadrettet i meget højere grad gives til strategiske udviklingsprojekter, der understøtter DIF's politiske mål, herunder bl.a. at "opnå verdens højeste idrætsdeltagelse" og at "sikre et mangfoldigt idrætsbillede". Det sidste indebærer bl.a. en mere ligelig kønsfordeling og flere yngre kræfter, både blandt udøverne og i klubbernes ledelse. Udfordringen for DSvU er selvfølgelig at tilrette vores virksomhed, således at vi bevarer eller øger vore tilskud fra DIF, der udgør ca. 50% af DSvU's indtægsgrundlag. HB har sammen med DIF konsulenter udarbejdet forslag til såkaldte "strategiske akser". DIF har været så imponeret af arbejdet fra DSvU, at man ligefrem anvender det som eksempel overfor andre forbund. Når/hvis oplægget godkendes hos DIF's bestyrelse, vil næste skridt være at involvere klubber samt DSvU's udvalg i spørgsmålet om, hvordan målene skal nås.

Ole Gellert nævnte som eksempel på praktisk implementation, at der tales om "motivationsfremmende tilskud" til klubberne, som fx. økonomisk belønning for udstedelse af S-certifikat, diplombetingelser mv.

Der blev stillet spørgsmål, men der var ikke nævneværdige indvendinger mod HB's tilgang til udfordringen.

Peter's præsentation:

 

Pkt. 4): KDA orientering v Peter Eriksen

Som berørt i Peter Eriksens leder i sidste nummer af Nordic Gliding pågår der lige nu en en forventningsafstemning mellem DSvU og Kongelig Dansk Aeroklub, KDA. Der er ikke ubetinget tilfredshed med KDA's ydelser og KDA's evne til varetage svæveflyvesportens interesser i nationale og internationale sammenhænge. Peter Eriksen gennemgik HB's synspunkter. Udvalgsarbejdet forventes at føre til en afklaring omkring jul. Der var ingen nævneværdige indvendinger mod HB's stilling i sagen.

Ingen præsentation.