Safety Management System - SMS

Safety Management System for svæveflyveklubber og DSvU

DSvU er begyndt på at etablere et Safety Management System for at gøre det mere sikkert at svæveflyve. Et Safety Management System eller på dansk Sikkerheds Styrings System bliver i det følgende omtalt som SMS.

Et SMS er et omfattende styringssystem designet til at styre sikkerhedselementer i såvel en svæveflyveklub som i DSvU. Det omfatter politikker, mål, planer, procedurer, organisation, ansvar og andre foranstaltninger.

Forudsætningen for at opbygge et sådant system er, at DSvU kan indsamle data på alle de små og store hændelser og uheld, også dem der var lige ved at blive det, og som hele tiden sker. Fx at man til en spilstart kobler en ASK 23 i næsekoblingen, eller at man fejlbedømmer afstanden til en fast genstand (en mur fx) når man bakser med et fly på jorden.

Her skelnes ikke mellem, hvad der officielt opfattes som en hændelse eller et uheld. Vi ønsker data på alle detaljer, som blev til en hændelse eller et uheld, eller som var lige ved at blive det.

På baggrund af de indsamlede data, er det hensigten med et SMS at igangsætte en læringsproces, som i princippet er uendelig, hvor vi lærer af alle de forskellige "lige ved og næsten" og konkrete hændelser/uheld, så vi kan reducere antallet af hændelser og uheld.

Fuld anonymitet - eller med navn - du bestemmer

Informationerne i dette skema bliver kun behandlet internt i DSvU. De bliver ikke sendt videre. Hvis det der er sket er af en sådan karakter, at der skal indberettes til enten TBBST eller HCLJ, skal du indberette dette ad de normale kanaler. Vi vil dog gerne bede dig om at udfylde vores informationsskema først.

Der er afsat plads til at udfylde navn, som du er velkommen til at udfylde. Men det er ikke et krav.

Informationerne bliver, hvis det ønskes, behandlet anonymt. DSvU indsamler data via denne webside Informationerne vil ikke blive brugt imod den, der indsender skemaet. Det er vigtigt at fastslå, at DSvU anser anonymiteten som en forudsætning for, at der kan indsamles de nødvendige data til SMS'en.

DSvU kan ikke opbygge et troværdigt SMS med data fra medlemmerne, hvis ikke medlemmerne har tillid til at behandlingen af de indsendte data sker anonymt.

Tildragelse

Begrebet tildragelse er en intern beskrivelse i DSvU af en skade på et fly, som ikke opstår i forbindelse med flyvning. Det kan for eksempel være under vejtransport, en hangarskade, under samling eller under transport til flyvefeltet, eller evt. en skade, der opstår under taxi med motorsvævefly, hvor hensigten hermed ikke har været at foretage en flyvning.

Tildragelser og hændelser skal ikke anmeldes til Havarikommissionen. 

Udfyld skemaet

Hvis du har overværet eller været indblandet i noget, som kunne være en tildragelse, en hændelse, et uheld eller noget der måske kunne være det, vil vi opfordre dig til at udfylde informationskemaet herunder.

Gamle hændelser?

Har I haft hændelser, I endnu ikke har rapporteret, så vil vi rigtigt gerne have, at I laver en indberetning. Hvis der er sager, Sikkerhedsudvalget vil dele med TBST, så informerer vi jer om sagen. Hvis tidsfristere ikke er overholdt, så vil der blive set bort fra det. Det er vigtigt, vi får informationerne, så vi kan få en læring af hændelserne mv.

Hvad skal du rapportere?

Nedenstående er et uddrag af UHB 803.

2.0 Hændelser

2.1. Flyveoperationer

 1. Utilsigtet tab af kontrol
 2. En begivenhed, hvor en svæveflypilot ikke kunne frikoble start-wiren eller slæbetovet og derfor måtte anvende nødprocedurer for at gennemføre frikoblingen
 3. Frikobling af start-wire eller slæbetov, som har eller kunne have bragt svæveflyet, de ombordværende eller enhver anden person i fare
 4. Motorsvigt under start, hvis der er tale om et motorsvævefly
 5. En flyvning, der er foretaget med et svævefly, som ikke var luftdygtigt, eller for hvilket en ufuldstændig flyveforberedelse har eller kunne have bragt svæveflyet, de ombordværende eller enhver anden person i fare.

 2.2. Tekniske begivenheder

 1. Unormalt kraftige vibrationer (f.eks. vibrationer i krænge- eller højderor eller i en propel).
 2. Styregrej, der ikke fungerer korrekt eller er koblet fra
 3. Svigt eller signifikant forringelse af svæveflyets konstruktion
 4. Tab af enhver del af svæveflyets struktur eller indretninger under flyvningen.

2.3. Interaktion med ANS (luftfartstjenester) og ATM (lufttrafikstyring)

 1. Interaktion med luftfartstjenester (f.eks. ydelse af forkerte tjenester, afgivelse af modstridende meddelelser eller afvigelse fra klarering) som har eller kunne have bragt svæveflyet, de ombordværende eller enhver anden person i fare
 2. Uautoriseret indtrængen i reguleret luftrum.

2.4. Nødsituationer og andre kritiske situationer

 1. Enhver begivenhed, der medfører et nødopkald
 2. Enhver situation, hvor sikkert landingsområde ikke er til rådighed
 3. Brand, eksplosion, røg, giftige gasser eller dampe i svæveflyet
 4. Uarbejdsdygtighed hos pilot, der har ledt til, at vedkommende ikke er i stand til at udføre nogen som helst opgave.

2.5. Det ydre miljø og meteorologi

 1. En kollision på jorden eller i luften med et luftfartøj, terræn eller en hindring (1)
 2. En nær-kollision på jorden eller i luften med et luftfartøj, terræn eller en hindring (1), som nødvendiggør en undvigemanøvre for at undgå sammenstød
 3. Anslag mod svæveflyet med skydevåben, fyrværkeri, flyvende drager, laserlys, kraftige lasere, fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), modelfly eller lignende
 4. Lynnedslag, som beskadiger svæveflyet.